Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited)

Warunki i Zastrzeżenia

 

1. Zakres obowiązywania; Umowa. 

Niniejsze Warunki i Zastrzeżenia („Warunki”) regulują korzystanie przez użytkownika z Usług Dynata, w tym m. in. (1) członkostwo w panelach lub subpanelach Dynata, w tym np. w Panelach badawczych Survey Spot, OpinionWorld, Choozz, Opinion Outpost oraz YourVoice (osobno „Panel”, zbiorczo „Panele”), (2) korzystanie z jakiejkolwiek witryny Panelu i/lub dostęp do niej (osobno „Witryna internetowa”, zbiorczo „Witryny internetowe”), (3) udział w ankietach lub badaniach oferowanych, zapewnianych, hostowanych lub administrowanych przez Dynata oraz (4) możliwość odebrania przez użytkownika nagród i zachęt oferowanych za pewne działania, w tym m. in. za pomyślne wypełnienie ankiet (zbiorczo „Usługi”) i do tych kwestii się odnoszą.

Słowo „Dynata”, używane w niniejszym dokumencie, odnosi się do firmy Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited), jej spółek nadrzędnych, podmiotów zależnych oraz stowarzyszonych. Słowa „nas” lub „my”, używane w niniejszym dokumencie, odnoszą się do Dynata.

Uzyskując dostęp do Usług, korzystając z nich i biorąc w nich udział, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki i uznaje je za wiążące.

Dynata zastrzega sobie prawo do odmowy, ograniczenia lub zakazania dostępu do Usług, korzystania z nich i brania w nich udziału w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

 

2. Kryteria dotyczące członkostwa.

Członkostwo w Panelu jest generalnie dostępne dla osób, które spełniają wymagania, w tym m. in. wymagania dotyczące minimalnego wieku oraz położenia geograficznego użytkownika. Wymagania dotyczące członkostwa mogą się różnić w zależności od Panelu. Na jeden adres e-mail może przypadać tylko jeden członek. Dynata może odmówić świadczenia Usług dowolnej osobie, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu.

 

3. Korzystanie z Usług.

Usługi przeznaczone są do użytku własnego i niekomercyjnego. Użytkownik może korzystać z Usług, jeśli są one dostępne i w zakresie, w jakim są dla niego dostępne. Dynata zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zlikwidowania i/lub ograniczenia lub zablokowania dostępu do wszystkich Usług bądź ich części bez powiadomienia, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu.

Dynata zapewnia możliwość udziału w ankietach zarówno członkom Panelu, jak i osobom niebędącym jego członkami. Uczestnictwo w ankietach jest dobrowolne. Wyrażając zgodę na zostanie członkiem Panelu, użytkownik zgadza się jednocześnie na otrzymywanie zaproszeń do udziału w ankietach. Co więcej, Dynata może zapewnić członkom Panelu możliwość komunikowania się z innymi członkami Panelu i/lub firmą Dynata. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z członkostwa w Panelu (patrz punkt 10 „Polityka dotycząca rezygnacji” poniżej.)

 

4. Rejestracja w Panelu; Hasła.

Dostęp do witryn internetowych w charakterze gościa jest możliwy bez konieczności rejestracji w Panelu powiązanym z witrynami i podawania lub ujawniania danych osobowych.

Aby stać się członkiem Panelu, należy zarejestrować się jako członek Panelu i podać pewne dane osobowe. Zarówno członkowie, jak i osoby niebędące członkami Panelu są zobowiązani do podania wszystkich informacji zgodnie z prawdą. Dynata zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakazania korzystania i dostępu do Usług i/lub udziału w nich, jeśli użytkownik poda (bądź Dynata ma uzasadnione podejrzenia, że podał) informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne.

Dynata również: (i) przekaże członkowi Panelu nazwę użytkownika oraz hasło lub (ii) umożliwi członkowi Panelu stworzenie własnej nazwy użytkownika i hasła. Członkowie Panelu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich nazw użytkownika i haseł, a także za autoryzowane bądź nieautoryzowane korzystanie z ich konta użytkownika. Dynata stanowczo odradza używanie numeru ubezpieczenia społecznego, konta bankowego lub innych numerów identyfikacyjnych jako nazwy użytkownika lub hasła.

Członkostwo w Panelu jest przypisane osobie, która się w nim rejestruje.

Użytkownik potwierdza, że uzyskuje dostęp, korzysta i/lub uczestniczy w Usługach w charakterze niezależnego wykonawcy i że nie dochodzi w ramach niniejszej umowy do utworzenia przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki typu joint venture, relacji pracodawca–pracownik lub franczyzodawca–franczyzobiorca.

 

5. Nieuprawnione użycia.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) używać pająków, robotów ani innych zautomatyzowanych technik eksploracji danych w celu katalogowania, pobierania, przechowywania lub w inny sposób odtwarzania lub rozprowadzania danych bądź treści udostępnianych w związku z Usługami albo w celu manipulowania wynikami ankiety, losowaniem nagród bądź konkursem; (ii) podejmować żadnych działań, które mają na celu ingerowanie w Witrynę internetową lub w korzystanie przez innych z takiej Witryny, w tym między innymi przeciążać, „floodować”, powodować awarii witryny ani wysyłać do niej „bomb pocztowych”; (iii) przesyłać ani przekazywać wirusów, uszkodzonych danych ani innych szkodliwych, zakłócających i niszczących kodów, plików lub informacji, w tym między innymi programów szpiegujących; (iv) zbierać jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację danych jakiegokolwiek innego użytkownika Usług; (v) przesyłać niechcianych reklam w wiadomościach e-mail, w tym między innymi materiałów promocyjnych i reklam dotyczących produktów oraz usług; (vi) otwierać i utrzymywać więcej niż jedno (1) konto członka w Panelu, a także korzystać z więcej niż jednego (1) konta; (vii) fałszować ani maskować swojej prawdziwej tożsamości; (viii) umieszczać elementów witryn internetowych w innych witrynach internetowych ani zmieniać wyglądu witryn internetowych; (ix) umieszczać łączy z innych witryn do innej strony ulokowanej w jakiejkolwiek Witrynie lub w Usługach bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Dynata; (x) umieszczać ani przesyłać zastraszających, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, lubieżnych, skandalicznych ani podburzających materiałów czy treści, które w inny sposób mogłyby naruszyć Obowiązujące prawo (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie); (xi) angażować się w nieuczciwe działania, w tym między innymi w szybkie przechodzenie przez ankiety, wypełnianie jednej ankiety kilka razy, fałszowanie lub maskowanie tożsamości, przesyłanie fałszywych informacji w czasie procesu rejestracji, przesyłanie fałszywych danych w ankiecie, odbieranie lub podejmowanie prób odebrania nagród i/lub zachęt w wyniku fałszywych działań, a także manipulowanie ankietami; (xii) dokonywać inżynierii wstecznej w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu Usług, działać w sposób, który mógłby doprowadzić do ujawnienia kodu źródłowego, ani omijać bądź obchodzić środków kontroli zastosowanych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do stron internetowych, treści lub kodów, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wyraźnie dozwolone na mocy Obowiązującego prawa; (xiii) brać udziału w żadnych działaniach przestępczych lub nielegalnych; (xiv) wykorzystywać Treści zastrzeżonych (których definicja znajduje się w niniejszym dokumencie) w sposób naruszający niniejsze Warunki; ani też (xv) nie będzie zachęcać innych, w tym między innymi pracowników Dynata, do dopuszczenia się czynności niezgodnych z postanowieniami niniejszych Warunków i/lub nie będzie doradzać innym postępowania w taki sposób.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że firma Dynata będzie w pełni współpracować w przypadku jakichkolwiek wniosków dotyczących ujawnienia informacji z mocy przepisów prawa (np. przez nakaz sądu lub wezwanie).

 

6. Treści zastrzeżone.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług, dostępem do nich oraz udziałem w nich może on mieć możliwość przeglądania lub dostępu do informacji, materiałów, produktów i treści poufnych i zastrzeżonych („Treści zastrzeżone”) należących do firmy Dynata i/lub jej klientów, partnerów oraz licencjodawców. Treści zastrzeżone są i pozostaną wyłączną własnością właściciela Treści zastrzeżonych. W żadnym wypadku użytkownik nie otrzyma jakichkolwiek praw, tytułów ani udziałów w Treściach zastrzeżonych. Użytkownik wyraża zgodę na ochronę poufności i tajności Treści zastrzeżonych i zobowiązuje się, że nie będzie modyfikować, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, wyświetlać, przekazywać, rozprowadzać, korzystać z inżynierii wstecznej, tworzyć opracowań, dekompilować ani w żaden inny sposób używać, zmieniać bądź przekazywać Treści zastrzeżonych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Dynata. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Treści zastrzeżone mogą podlegać prawom własności intelektualnej, regulacjom i kodeksom, a także mogą być przez nie chronione. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się na to, że jeśli naruszy ograniczenia i zakazy zawarte w niniejszym punkcie, to firma Dynata ma prawo do zakończenia, zakazania lub ograniczenia korzystania przez użytkownika z Usług, dostępu do nich i/lub udziału w nich (jako dodatkowe prawo i dodatkowy środek naprawczy dostępne dla Dynata).

 

7. Treści użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, materiały, informacje oraz komentarze, z których korzysta i które przesyła, zamieszcza lub dostarcza w związku z Usługami („Treści użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wymaganych dla Treści użytkownika pozwoleń, zatwierdzeń i/lub autoryzacji. Jeśli użytkownik prześle Treści użytkownika, mogą one zostać udostępnione publicznie oraz mogą zostać udostępnione osobom trzecim, w tym między innymi klientom Dynata, klientom klientów Dynata oraz usługodawcom zewnętrznym. Treści użytkownika mogą obejmować jedynie materiały dźwiękowe, filmy, obrazy lub inne podobne materiały osoby przesyłającej Treści użytkownika i nie powinny zawierać materiałów chronionych prawem autorskim ani opatrzonych znakiem towarowym, ani też materiałów osób trzecich. Treści użytkownika nie powinny zawierać materiałów dźwiękowych, filmów, obrazów ani innych podobnych materiałów osób innych niż użytkownik. Za swoje Treści użytkownik nie otrzyma wynagrodzenia.

Korzystając z Treści użytkownika, przesyłając i zamieszczając je w związku z Usługami, użytkownik udziela firmie Dynata wieczystych, nieodwołalnych, nieograniczonych, przekazywalnych, z prawem do udzielania sublicencji, obowiązujących na całym świecie i bezpłatnych licencji oraz praw uprawniających do edytowania, kopiowania, przekazywania, publikowania, wyświetlania, tworzenia opracowań, odtwarzania, modyfikowania, rozprowadzania lub w inny sposób korzystania, modyfikowania lub rozprowadzania Treści użytkownika w jakikolwiek sposób, bez wynagrodzenia ani uprzedzenia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika. Dynata nie może sprawdzać i nie sprawdza wszystkich Treści użytkownika, a zatem nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Dynata zastrzega sobie prawo do usunięcia, przeniesienia lub edytowania Treści użytkownika, które według firmy zostały uznane za: (i) naruszające niniejsze Warunki, (ii) naruszające prawa autorskie i prawo dotyczące znaków towarowych lub (iii) obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite bądź w inny sposób niedopuszczalne.

 

8. Program nagród.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług ma on szansę na zdobycie nagród, zachęt, kuponów loterii rzeczowej lub zakładów pieniężnych. Informacje, oficjalne warunki i zastrzeżenia dotyczące nagród, zachęt, loterii rzeczowej i zakładów pieniężnych są dostępne w Witrynie internetowej Panelu, na początku i na końcu ankiety, w zaproszeniu do ankiety, w witrynach internetowych, w których można odebrać nagrody i zachęty, i/lub mogą być opisane w biuletynie lub innych komunikatach rozprowadzanych lub publikowanych przez Dynata. Nagrody i zachęty nie podlegają przenoszeniu.

 

9. Aktualizacje profilu.

Członkowie Panelu zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania firmy Dynata o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych na profilu członka. Członkowie Panelu zobowiązują się do sprawdzania i, jeśli to konieczne, aktualizowania profilów członkowskich nie rzadziej niż raz na sześć (6) miesięcy. Członek Panelu może aktualizować, poprawiać i/lub usuwać informacje zamieszczone na profilu przez: (i) wejście na swoje konto członka Panelu lub (ii) wysłanie wiadomości e-mail do odpowiedniego zespołu ds. usług dla członków w danym Panelu.

 

10. Polityka dotycząca rezygnacji.

Członkowie Panelu mogą zrezygnować z korzystania z Usług (w tym m. in. z otrzymywania biuletynów lub komunikatów) w dowolnym momencie: (i) postępując zgodnie z procedurami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji opisanymi w odpowiedniej Witrynie lub w wiadomości e-mail otrzymanej od firmy Dynata lub (ii) wysyłając wiadomość e-mail do zespołu ds. usług dla członków Panelu. Dynata poczyni odpowiednie wysiłki, aby przeczytać każdą wiadomość e-mail i odpowiedzieć na nią w racjonalnym czasie po jej otrzymaniu. W momencie zakończenia świadczenia Usług informacje kontaktowe członka Panelu zostaną usunięte z list kontaktowych i nie będzie on już otrzymywać żadnych komunikatów. Całkowite usunięcie informacji kontaktowych z list firmy Dynata może potrwać kilka dni. W tym czasie członek może otrzymywać komunikaty, które zostały stworzone lub opracowane przed zakończeniem świadczenia Usług. W w Polityce prywatności Dynata znajdują się informacje dotyczące tego, w jaki sposób firma Dynata korzysta z informacji i danych po otrzymaniu wniosku o rezygnację z subskrypcji, zakończenie świadczenia usług lub rezygnację („Polityka prywatności firmy Dynata”).

 

11. Łącza.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług może on dobrowolnie łączyć się z witrynami utrzymywanymi lub obsługiwanymi przez strony trzecie („Witryny internetowe osób trzecich”). Dynata nie popiera żadnej Witryny internetowej osoby trzeciej ani żadnych produktów, usług i/lub reklamowanych okazji, oferowanych i/lub sprzedawanych za pośrednictwem Witryny internetowej osób trzecich lub w związku z nią („Informacje osób trzecich”). Dynata nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela rękojmi w związku z Witrynami internetowymi osób trzecich i/lub Informacjami osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką i zasadami dotyczącymi Witryn internetowych osób trzecich oraz Informacji osób trzecich.

 

12. Komunikacja z firmą Dynata.

Wszystkie wiadomości (wyłączając dane osobowe) oraz Treści użytkownika zamieszczane i przesyłane przez użytkownika do firmy Dynata za pomocą poczty e-mail lub w inny sposób nie będą traktowane jako informacje poufne i zastrzeżone, chyba że użytkownik wyraźnie zasygnalizuje taką potrzebę przed zamieszczeniem lub przesłaniem takich wiadomości oraz Treści użytkownika bądź w trakcie wykonywania tych czynności. Użytkownik wyraża zgodę na to, by takie wiadomości i Treści użytkownika mogły być używane przez firmę Dynata w celach prawnych.

 

13. Prywatność.

Dynata bardzo poważnie traktuje prywatność użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat praktyk dotyczących prywatności, należy zapoznać się z w Polityce prywatności Dynata.

 

14. Wyłączenie odpowiedzialności.

USŁUGI, W TYM WSZYSTKIE INFORMACJE, ANKIETY, TREŚCI, MATERIAŁY, KOMENTARZE ORAZ USŁUGI UDOSTĘPNIONE W RAMACH USŁUG, SĄ DOSTARCZANE „W ICH AKTUALNEJ POSTACI”. Dynata NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH RĘKOJMI W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI, TREŚCIAMI, MATERIAŁAMI, KOMENTARZAMI, ANKIETAMI, PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI UDOSTĘPNIONYMI W RAMACH USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIMIKOLWIEK TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKA. CO WIĘCEJ, FIRMA Dynata WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH RĘKOJMI, DOMNIEMANYCH I WYRAŹNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI RĘKOJMIE DOMNIEMANE ORAZ DOTYCZĄCE NIENARUSZALNOŚCI, ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Dynata NIE GWARANTUJE, ŻE NARZĘDZIA, TECHNOLOGIA LUB FUNKCJE ZAWARTE W USŁUGACH LUB TREŚCIACH, MATERIAŁACH, KOMENTARZACH, INFORMACJACH I/LUB USŁUGACH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I BEZ BŁĘDÓW, ŻE WADY BĘDĄ POPRAWIANE, ŻE SYSTEMY LUB SERWER(Y), KTÓRE OBSŁUGUJĄ USŁUGI I UDOSTĘPNIAJĄ JE, BĘDĄ POPRAWIANE ANI ŻE USŁUGI I/LUB SYSTEMY I/LUB SERWER(Y) SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. FIRMA Dynata NIE ZAPEWNIA DOSTĘPU DO INTERNETU ANI POŁĄCZENIA Z INTERNETEM I NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA DZIAŁANIA LUB ZANIEDBANIA OSÓB TRZECICH, KTÓRE OGRANICZAJĄ, UNIEMOŻLIWIAJĄ LUB INGERUJĄ W DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTANIE Z NICH.

 

15. Zmiany.

Firma Dynata niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków według własnego uznania. Zachęcamy, aby użytkownicy na bieżąco śledzili niniejsze Warunki. Firma Dynata będzie zobowiązana do uzyskania zgody użytkowników na zmiany, które jej wymagają. Jeśli w przypadku pewnych zmian zgoda nie będzie wymagana, to dalsze korzystanie z Usług, dostęp do nich i/lub udział w nich oznaczają wyrażenie zgody na te Warunki w zmienionej formie.

 

16. Zwolnienie od odpowiedzialności.

Użytkownik zgadza się na zwolnienie od odpowiedzialności i niedziałanie na szkodę firmy Dynata, jej spółek nadrzędnych, podmiotów zależnych i stowarzyszonych, a także ich odpowiednich członków, kierowników, udziałowców, dyrektorów, specjalistów, pracowników oraz przedstawicieli w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, strat, osądów, nagród, grzywien, kar, kosztów i/lub wydatków, w tym m. in. kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez lub wynikających z: (i) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków i/lub (ii) korzystania przez użytkownika z Usług, dostępu do nich i/lub jego udziału w nich.

 

17. Ograniczenie odpowiedzialności.

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NIE ZABRANIAJĄ TAKICH DZIAŁAŃ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE Dynata W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE I/LUB DOMNIEMANE SZKODY, Z JAKICHKOLWIEK POWODÓW LUB PRZYCZYN, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA Dynata ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

WSZELKIE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA USŁUG LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU ZAISTNIENIA POWODU DO TAKICH ROSZCZEŃ LUB PODSTAWY ROSZCZEŃ.

 

18. Zgodność z Obowiązującym prawem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących międzynarodowych, krajowych, federalnych, stanowych i/lub lokalnych przepisów prawa, kodeksów, regulacji, zasad i/lub wymogów („Obowiązujące prawo”) związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usług, dostępem do nich i/lub udziałem w nich.

 

19. Zawieszenie i zakończenie członkostwa oraz dezaktywacja Konta członka na Panelu.

Każda ze stron może zakończyć członkostwo użytkownika w Panelu w dowolnym momencie, z danego powodu lub bez powodu, z danej przyczyny bądź bez przyczyny, bez ponoszenia odpowiedzialności za to zakończenie.

Firma Dynata może również bez uprzedzenia zawiesić i/lub zakończyć korzystanie przez użytkownika z Usług, jego dostęp do nich i udział w nich, jeśli naruszy on niniejsze Warunki. Jeśli Dynata zakończy członkostwo uczestnika w związku z naruszeniem przez niego niniejszych Warunków: (i) traci on wszystkie prawa, tytuły i udziały w związku ze wszystkimi nieodebranymi nagrodami i/lub zachętami (w momencie zakończenia); (ii) członkostwo natychmiast zostanie anulowane; (iii) dostęp użytkownika do Usług, udział w nich oraz ich używanie zostają natychmiast przerwane, a także (iv) użytkownik nie będzie mógł brać udziału w ankietach oferowanych za pośrednictwem Usług. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez osobę niebędącą członkiem Panelu, wyraża ona zgodę na to, że: (a) traci ona wszystkie prawa, tytuły i udziały w związku ze wszystkimi nieodebranymi nagrodami i/lub zachętami (w momencie zakończenia) oraz (b) dostęp użytkownika do Usług, udział w nich oraz ich używanie zostają natychmiast przerwane.

Co więcej, firma Dynata zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika Panelu: (a) jeśli konto członka nie pozostaje Aktywne (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie); (b) jeśli Dynata otrzyma zwrotkę twardą lub powiadomienie o niedostarczeniu wiadomości w związku z komunikacją e-mailową wysłaną przez Dynata na konto poczty e-mail użytkownika lub (c) jeśli Dynata trzy (3) razy otrzyma wiadomość zwrotną z informacją, że skrzynka odbiorcy jest zapełniona, jako odpowiedź na wiadomość wysłaną przez Dynata na konto poczty e-mail użytkownika. Dla celów niniejszych Warunków termin „Aktywne” oznacza, że użytkownik: (i) uczestniczy w ankiecie co najmniej raz na sześć (6) miesięcy lub (ii) aktualizuje swój profil lub informacje członkowskie co najmniej raz na sześć (6) miesięcy.

W przypadku dezaktywacji, zakończenia członkostwa przez użytkownika lub firmę Dynata (z powodów innych niż naruszenie niniejszych Warunków) Dynata zachowa nieodebrane nagrody i zachęty dla użytkownika, który będzie mógł je odebrać w ciągu trzydziestu (30) dni od dezaktywacji lub zakończenia członkostwa.

 

20. Pracownicy Dynata.

A.     Zastrzeżenie. Pracownicy Dynata i członkowie ich najbliższej rodziny (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) nie kwalifikują się do otrzymywania płatności, nagród ani zachęt za korzystanie z Usług, branie w nich udziału i dostęp do nich. Dla celów punktu 20 termin „Najbliżsi członkowie rodziny” oznacza rodziców, dzieci oraz inne osoby bliskie (dziewczynę/chłopaka, konkubinę/konkubenta oraz małżonka).

B.    Procedury. Pracownicy firmy Dynata mogą korzystać z Usług, uzyskiwać do nich dostęp lub brać w nich udział wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od odpowiedniego kierownika i tylko w celu ulepszania produktów i/lub usług oferowanych przez Dynata. Pracownicy Dynata muszą zawsze kierować się uczciwością i podawać dokładne informacje związane z korzystaniem z Usług, uzyskiwaniem do nich dostępu lub braniem w nich udziału. W przypadku konieczności użycia zmienionych, fałszywych lub nieprawdziwych informacji bądź danych pracownicy muszą uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę i zatwierdzenie od dyrektora generalnego Dynata.

C.    Niewłaściwe postępowanie. W razie braku upoważnienia wymaganego na mocy niniejszych Warunków lub jeśli w inny sposób nie zostało to zatwierdzone na piśmie przez dyrektora generalnego Dynata, naruszenie przez pracownika firmy Dynata i/lub członków jego najbliższej rodziny postanowień opisanych w niniejszym punkcie 20 jest uznawane za naruszenie standardów postępowania firmy Dynata i każde takie naruszenie może doprowadzić do podjęcia wobec pracownika czynności dyscyplinarnych, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

 

21. Powiadomienia.

A. Powiadomienie od użytkownika do Dynata. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej lub zgodnie z wymogami Obowiązującego prawa wszystkie powiadomienia przesyłane lub dostarczane firmie Dynata powinny: (i) być poprawnie zaadresowane pod odpowiedni adres biurowy i być dostarczone w odpowiedni sposób, jeśli są one dostarczane: (a) za pośrednictwem przedsiębiorstwa Federal Express, pocztą ekspresową lub za pośrednictwem innej uznanej firmy krajowej lub międzynarodowej świadczącej usługi kurierskie [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać jeden (1) dzień roboczy po jego wysłaniu]; (b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z opłaconą opłatą pocztową [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać po sześciu (6) dniach od złożenia go na poczcie]; lub (ii) być wysłane pocztą elektroniczną do odpowiedniego zespołu ds. usług dla członków Panelu.

B. Powiadomienie od Dynata do użytkownika. Jeżeli Obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma Dynata dostarczała mu powiadomienia: (i) na podany przez niego adres e-mail [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać jeden (1) dzień po wysłaniu wiadomości e-mail, o ile firma Dynata nie otrzyma komunikatu o błędzie stwierdzającego, że dostarczenie wiadomości odbędzie się z opóźnieniem, że adres e-mail jest nieprawidłowy lub że wiadomość nie mogła zostać dostarczona z innego powodu]; (ii) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z opłaconą opłatą pocztową, wysłanym na adres przekazany Dynata przez użytkownika [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać po sześciu (6) dniach od złożenia go na poczcie] lub (iii) publikując powiadomienia w odpowiednich Witrynach internetowych. Użytkownik zobowiązuje się do częstego sprawdzania odpowiednich Witryny internetowych pod kątem publikowanych przez Dynata powiadomień oraz do zapewnienia aktualności swoich danych osobowych.

C.Zawiadomienia natury prawnej. Zgodnie z postanowieniami punktu 21.A. niniejszych Warunków, wszelkie pytania natury prawnej związane z niniejszymi Warunkami i zawiadomieniami należy wysyłać na adres:

Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited)
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484.
Attn: Legal Department

bądź pocztą elektroniczną na adres privacy@dynata.com

 

22. Odrębność postanowień.

Jeśli którekolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków z dowolnej przyczyny uznane zostaną przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, takie warunki lub postanowienia zostaną uznane za nieważne i zostaną anulowane. Nie będzie to miało wpływu na stosowanie i/lub interpretację niniejszych Warunków. Pozostałe warunki i postanowienia niniejszych Warunków będą w pełni prawomocne i skuteczne, tak jakby nieważne bądź niewykonalne warunki lub postanowienia nie były częścią niniejszych Warunków.

 

23. Prawo właściwe, jurysdykcja i miejsce prowadzenia postępowań sądowych.

Niniejsze Warunki, a także dostęp użytkownika do Usług, korzystanie z nich przez użytkownika i branie w nich udziału, podlegają prawu stanu Connecticut w Stanach Zjednoczonych i będą zgodnie z nim interpretowane niezależnie od norm prawa kolizyjnego (obowiązujących w stanie Connecticut lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogą dopuszczać możliwość zastosowania przepisów obowiązujących w innej jurysdykcji. Wszelkie roszczenia i spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami i/lub uzyskiwaniem przez użytkownika dostępu do Usług, korzystaniem z nich przez użytkownika lub braniem przez niego udziału w Usługach, podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych lub federalnych w hrabstwie Fairfield w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych.

 

24. Różne.

Nagłówki zastosowane w niniejszych Warunkach użyte zostały wyłącznie dla ułatwienia posługiwania się nimi i nie mają żadnego wpływu na ich interpretację i/lub stosowanie. Niewyegzekwowanie przez Dynata prawa do wyciągnięcia konsekwencji wobec użytkownika naruszającego postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zaniechania podjęcia odpowiednich kroków względem niego oraz nie powoduje zrzeczenia się prawa Dynata do podejmowania odpowiednich działań w odniesieniu do naruszeń niniejszych Warunków przez użytkownika w przyszłości. Niniejsze Warunki, wszelkie reguły, warunki i postanowienia, o których mowa w niniejszym dokumencie lub które zostały do niego włączone oraz wszelkie szczegółowe wymagania dotyczące Panelu stanowią całość ustaleń pomiędzy Dynata a użytkownikiem dotyczących przedmiotu tych Warunków.

 

Ostatnia aktualizacja: : 11 październik 2019 r.