Survey Sampling International, LLC

Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasbaarheid; Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden (deze “Voorwaarden”) bepalen en zijn van toepassing op uw gebruik van SSI’s diensten, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van een SSI-panel of subpanel, inclusief maar niet beperkt tot de Panels voor onderzoek, namelijk Survey Spot, OpinionWorld, Choozz, Opinion Outpost en YourVoice (individueel een “Panel” en gezamenlijk de “Panels”), (2) het gebruik van en/of toegang tot een Panelwebsite (individueel een “Website” en gezamenlijk de “Websites”), (3) deelname aan een enquête of onderzoek dat wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via SSI en (4) het in aanmerking komen voor, en/of verzilveren van beloningen, incentives en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van enquêtes (gezamenlijk de “Services”).

Alle referenties aan “SSI” in deze voorwaarden verwijzen naar Survey Sampling International, LLC, en haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle referenties in deze Voorwaarden aan “ons” of “we/wij” verwijzen naar SSI.

Door de toegang tot, het gebruik van en/of de deelname aan de Services gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met, en zult u gebonden zijn aan deze voorwaarden.

SSI behoudt zich het recht om uw toegang tot, gebruik van, en/of deelname aan de Services op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, te weigeren, beperken, verbieden, en/of af te wijzen.

 

2. Criteria voor lidmaatschap.

Panellidmaatschap is over het algemeen toegankelijk voor personen die voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot de vereisten voor minimumleeftijd en geografische locatie. De vereisten voor panellidmaatschap kunnen variëren per panel. Wij staan slechts één lid per uniek e-mailadres toe. SSI kan weigeren om de Services aan iemand aan te bieden, op elk moment en om welke reden dan ook of zonder reden.

 

3. Uw gebruik van de Services.

De Services zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U kunt de Services alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar. SSI behoudt zich het recht om de toegang tot de Services of een gedeelte ervan op elke gewenst moment en zonder mededeling te wijzigen, te veranderen of op te heffen en/of te beperken of te blokkeren, om welke reden dan ook of zonder reden.

SSI biedt panelleden en niet-panelleden de mogelijkheid om aan enquêtes deel te nemen. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Door akkoord te gaan om een panellid te worden, stemt u ermee in om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan enquêtes. Bovendien kan SSI panelleden de mogelijkheid bieden om met andere panelleden en/of SSI te communiceren. U kunt uw panellidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen, zie Artikel 10 "Beleid inzake Afmelding".

 

4. Inschrijving voor een panel; wachtwoorden.

U kunt als bezoeker toegang verkrijgen tot de website(s) zonder dat u zich moet registreren voor een lidmaatschap van het panel dat verbonden is met de website(s) en zonder dat persoonlijke informatie gegeven of verstrekt moet worden.

Om u als panellid te registreren, moet u zich registreren bij of voor het panel en bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Panelleden en niet-panelleden zijn verplicht om alle informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. SSI behoudt zich het recht om uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beperken of verbieden als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of niet volledig is of waarvan SSI een redelijk vermoeden heeft dat de informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of niet volledig is.

SSI zal ofwel: (i) een gebruikersnaam en wachtwoord aan een panellid verstrekken of (ii) toestaan dat een panellid zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord creëert. Panelleden zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebruikersnamen en wachtwoorden en zullen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het al dan wel of niet toegestane gebruik van hun lidmaatschapsaccount. SSI raadt het gebruik van een sofinummer, financieel rekeningnummer of enig ander identificatie- of rekeningnummer voor het gebruik als gebruikersnaam of wachtwoord ten sterkste af.

Panellidmaatschap is specifiek voor de persoon die zich registreert voor het lidmaatschap bij het panel.

U erkent dat u toegang verkrijgt tot, gebruik maakt van en/of deelneemt aan de Services in de hoedanigheid als onafhankelijke contractant en dat er geen relatie als agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer wordt geïmpliceerd of aangegaan is ten gevolge van deze overeenkomst.

 

5. Onbevoegd gebruik.

U stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) het gebruik van spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingstechnieken om gegevens of inhoud in verband met de Services te catalogiseren, te downloaden, op te slaan, of op enige andere wijze te reproduceren of distribueren, of om de resultaten van een enquête, prijstrekking of wedstrijd te manipuleren; (ii) het ondernemen van enige actie om met een website(s) of het gebruik van een website door een individu te interfereren, inclusief maar niet beperkt tot het overbelasten van een website door middel van “overspoelen”, “mailbomben” of “crashen”; (iii) het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve codes, bestanden of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware; (iv) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de Services; (v) het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten; (vi) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan een (1) accountlidmaatschap bij een Panel; (vii) het vervalsen of maskeren van uw ware identiteit; (viii) het opnemen van een gedeelte(s) van een website in een andere website of het wijzigen van het uiterlijk van een website; (ix) het verbinden van een andere website aan een pagina van, op of in een website of de Services, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SSI; (x) het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, aanstootgevend of opruiend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die anders de toepasselijke wetgeving (zoals hierin gedefinieerd) zou kunnen schenden; (xi) het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versnelt invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het maskeren of vervalsen van uw identiteit, het verstekken van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse of onware enquêtegegevens, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van beloningen, prijzen en/of incentives en het knoeien met enquêtes; (xii) het toepassen van reverse engineering op aspecten van de Services of het doen of uitvoeren van enige actie die de broncode kan onthullen of openbaren of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of te beperken behalve waar uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan; (xiii) het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en); (xiv) het gebruik van Beperkte Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die een schending van deze Voorwaarden inhouden; of (xv) het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer van SSI om een handeling te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden zijn.

U erkent en stemt ermee in dat SSI volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).

 

6. Beperkte Inhoud.

In verband met uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services, kunt u de mogelijkheid hebben tot het inzien en beoordelen van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, materialen, producten en inhoud (“Beperkte Inhoud”) die het eigendom zijn van SSI en/of SSI’s klanten, partners en/of licentiegevers. Beperkte Inhoud is en zal het enige en exclusieve eigendom blijven van de eigenaar van de Beperkte Inhoud. In geen enkel geval zal u het recht, de titel en/of enig belang verkrijgen in of met betrekking tot de Beperkte Inhoud. U stemt in met de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Beperkte Inhoud en stemt ermee in de Beperkte Inhoud niet aan te passen, te reproduceren, afgeleid werk mee te maken, opnieuw uit te geven, te tonen, over te dragen, te verspreiden, te onttakelen, te gebruiken (behalve zoals aangegeven in deze Voorwaarden) of anderszins Beperkte Inhoud te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSI. U erkent dat en stemt ermee in dat Beperkte Inhoud onderworpen kan zijn en beschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten, regelgeving en codes. U erkent en stemt er verder mee in dat als u inbreuk maakt op of anderszins de beperkingen en verbodsbepalingen die zijn opgenomen in dit Artikel schendt, SSI zich het recht behoudt om, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die SSI ter beschikking heeft, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beëindigen, te verbieden of te beperken.

 

7. Gebruikersinhoud.

U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die u gebruikt, uploadt, plaatst of indient in het kader van de Services (“Gebruikersinhoud”). U bent als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig zijn voor de Gebruikersinhoud. Als u Gebruikersinhoud indient, dan kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot, klanten van SSI, klanten van de klanten van SSI en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud kan ook audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon zijn die de Gebruikersinhoud indient en mag geen inhoud bevatten dat auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten. U zult voor Gebruikersinhoud geen vergoedingen ontvangen.

Door Gebruikersinhoud te gebruiken, te uploaden, te plaatsen of in te dienen in het kader van de Services, geeft u hierbij SSI een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd, royalty-vrij recht en vergunning om uw Gebruikersinhoud te bewerken, te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te vertonen, er afgeleide werken van maken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, of anderszins te gebruiken, te wijzigen of op welke wijze dan ook te verspreiden, zonder enige vorm van compensatie of kennisgeving.

U bent zelf verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud en SSI kan en zal niet alle Gebruikersinhoud bekijken en SSI is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. SSI behoudt zich het recht om Gebruikersinhoud te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken dat naar oordeel van SSI: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

 

8. Beloningsprogramma.

In het kader van het gebruik van de Services heeft u de mogelijkheid om beloningen, incentives en deelnames aan prijstrekkingen en sweepstakes te ontvangen. Informatie, officiële regels en algemene voorwaarden voor beloningen, incentives en prijstrekkingen of sweepstakes kunnen beschikbaar zijn op de website voor een panel, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen, op de website(s) voor het verzilveren van beloningen, incentives en prijzen en/of kunnen beschreven worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die door SSI verspreid of gepubliceerd worden. Beloningen, incentives en prijzen zijn niet overdraagbaar.

 

9. Profiel-updates.

Panelleden stemmen ermee in om SSI onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen van de informatie opgenomen in hun ledenprofiel. Panelleden stemmen ermee in om hun ledenprofiel minstens elke zes (6) maanden te controleren en bij te werken, indien noodzakelijk. Een panellid kan de informatie dat in zijn/haar lidmaatschapsprofiel is opgenomen bijwerken, corrigeren en/of verwijderen door: (i) toegang te verkrijgen tot zijn/haar lidmaatschapsaccount van een panel; of (ii) een e-mail te versturen naar het juiste services-team van het panellid.

 

10. Beleid inzake Afmelding.

Panelleden kunnen zich voor de Services (inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van nieuwsbrieven of communicaties) op elk gewenst moment afmelden door: (i) de afmeldprocedures op te volgen zoals die beschreven staan op de toepasselijke website(s) of zijn opgenomen in een e-mail ontvangen van SSI; of (ii) door een e-mail te versturen aan het juiste services-team van het panellid. SSI zal redelijke inspanningen verrichten om elk e-mailverzoek te lezen en er binnen een redelijke termijn op te reageren. Na beëindiging, zullen de contactgegevens van een panellid worden verwijderd van eventuele verdere communicatie- of contactlijsten. Houd rekening met een paar dagen voordat de contactinformatie volledig verwijderd is van SSI’s communicatie- of contactlijsten voor het toepasselijke panel; gedurende welke tijd het lid communicaties zou kunnen ontvangen die voorafgaand aan de beëindiging waren gecreëerd of samengesteld. Zie Privacybeleid van SSI voor informatie over de wijze waarop SSI met informatie en gegevens omgaat na een afmelding, beëindiging- of afmeldingsverzoek (“SSI’s Privacybeleid”).

 

11. Links.

In verband met uw gebruik van de Services, kunt u vrijwillig verbindingen of koppelingen maken met websites die door derden worden onderhouden en/of beheerd (“Websites van Derden”). SSI onderschrijft geen Websites van Derden noch enige producten, diensten en/of mogelijkheden die via of in het kader van deze Websites van Derden geadverteerd, aangeboden en/of verkocht worden (“Informatie van Derden”). SSI geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de Websites en/of Informatie van Derden. Lees zorgvuldig alle beleidslijnen en voorwaarden door die van toepassing zijn op de Websites en Informatie van Derden.

 

12. Communicaties met SSI.

Alle communicatie (met uitzondering van persoonlijke informatie) en Gebruikersinhoud door u ingediend of overgedragen aan SSI, via e-mail of op enige andere wijze, zal als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden informatie worden beschouwd, tenzij specifiek door u aangegeven, hetzij voorafgaand aan of gelijktijdig met het indienen of overdragen van dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud door SSI voor juridische redenen gebruikt kunnen worden.

 

13. Privacy.

SSI neemt uw privacy zeer ernstig. Raadpleeg SSI’s Privacybeleid voor meer informatie over de Privacybeleid van SSI.

 

14. Disclaimer.

DE SERVICES, INCLUSIEF ALLE INFORMATIE, ENQUÊTES, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN, WORDEN “IN DE FEITELIJKE STAAT” GELEVERD. SSI GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR, ENQUÊTES, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN OP OF VIA DE SERVICES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEBRUIKERSINHOUD. BOVENDIEN WIJST SSI HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VOOR NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SSI GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE MIDDELEN, TECHNOLOGIEËN OF FUNCTIES OPGENOMEN IN DE DIENSTEN OF ENIGE INHOUD, MATERIALEN, COMMENTAREN, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DAARIN OPGENOMEN, NIET ONDERBROKEN ZULLEN WORDEN OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SYSTEMEN OF DE SERVER(S) DIE DE DIENSTEN ONDERSTEUNEN EN DE DIENSTEN BESCHIKBAAR STELLEN GECORRIGEERD WORDEN OF DAT DE DIENSTEN EN/OF DE SYSTEMEN EN/OF DE SERVER(S) DIE DE DIENSTEN ONDERSTEUNEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE BESTANDEN. SSI BIEDT GEEN TOEGANG TOT OF VERBINDING MET HET INTERNET EN IS NIET EN ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE ACTIES OF OMISSIES VAN DERDEN DIE TOEGANG TOT OF DE VERBINDING MET OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICES BELEMMEREN, BEPERKEN OF VERHINDEREN.

 

15. Wijzigingen.

SSI behoudt zich hierbij het recht om naar eigen goeddunken veranderingen aan te brengen in deze Voorwaarden. SSI raadt u aan om deze Voorwaarden regelmatig door te lezen. SSI zal uw toestemming vragen voorafgaand aan veranderingen die van dergelijke aard zijn dat toestemming nodig of vereist is. Voor veranderingen waar geen toestemming nodig is, zal uw blijvend gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services uw aanvaarding betekenen van de veranderingen van deze Voorwaarden.

 

16. Schadeloosstelling.

U stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en onschuldig stellen van SSI en het moederbedrijf, dochterbedrijven en gerelateerde bedrijven en zijn of hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, officers, werknemers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, beoordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke soort ook, inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatskosten en proceskosten voortvloeiend uit of veroorzaakt, direct of indirect door: (i) uw overtreding of schending van deze Voorwaarden; en/of (ii) uw gebruik van en/of deelname aan en/of toegang tot de Services.

 

17. Beperking van aansprakelijkheid.

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT IN GEEN GEVAL SSI VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTIËLE, SPECIALE, GEVOLGEN HEBBENDE EN/OF STRAFBARE SCHADE OM WELKE REDEN OF OORZAAK OOK, ONGEACHT OF SSI OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE KAN BESTAAN.

ELKE CLAIM OF ELK GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICES EN/OF DEZE VOORWAARDEN MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF EEN DERGELIJK GESCHIL ZICH HEEFT VOORGEDAAN.

 

18. Naleving van de toepasselijke wetgeving.

U erkent en stemt ermee in dat u alle toepasselijke internationale, nationale, federale, staten en/of plaatselijke wetten, codes, regelgeving, regels en/of vereisten (“Toepasselijke Wetgeving”) zal naleven met betrekking tot uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot de Services.

 

19. Opschorting; beëindiging; deactivering van lidmaatschapsaccounts van Panels.

Elke partij kan het lidmaatschap beëindigen, met of zonder oorzaak, om welke reden dan ook of zonder reden en zonder enige verplichting voor een dergelijke beëindiging.

Naast alle andere beschikbare oplossingen kan SSI, zonder mededeling vooraf, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services opschorten en/of beëindigen in het geval u deze Voorwaarden schendt of overtreedt. Als SSI uw lidmaatschap beëindigt vanwege uw overtreding of schending van deze Voorwaarden: (i) dan verliest u alle rechten en belangen en/of voor alle niet-verzilverde beloningen, incentives en/of prijzen vanaf de beëindiging; (ii) wordt uw lidmaatschap onmiddellijk geannuleerd; (iii) zal uw toegang tot, de deelname aan en het gebruik van de Services onmiddellijk ophouden en (iv) zal u niet meer deel mogen nemen aan enquêtes die aangeboden worden via de Services. In het geval dat een niet-panellid deze Voorwaarden schendt of overtreedt, stemt het desbetreffende niet-Panellid ermee in dat: (a) hij/zij alle rechten en belangen en/of voor alle (eventuele) niet-verzilverde incentives, aanmoedigingen en/of prijzen vanaf de beëindiging verliest; (b) zijn/haar toegang tot, deelname aan en gebruik van de Services onmiddellijk stopgezet zal worden.

Bovendien behoudt SSI het recht om uw lidmaatschapsaccount van een panel te deactiveren: (a) als uw lidmaatschap niet actief blijft (zoals hierin gedefinieerd); (b) als SSI een hard bounce of leveringsfout ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door SSI naar uw e-mailaccount wordt gestuurd; of (c) als SSI drie (3) keer een "mailbox vol"-melding krijgt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door SSI naar uw e-mailaccount is verstuurd. Voor het doel van deze Voorwaarden betekent "Actief" dat u: (i) minimaal eens per zes (6) maanden deelneemt aan een enquête of (ii) minstens eens in de zes (6) maanden uw profiel- of ledeninformatie bijwerkt.

In het geval van deactivering, beëindiging door u of beëindiging door SSI (anders dan uw schending of overtreding van deze Voorwaarden) zal SSI niet-verzilverde beloningen, incentives en/of prijzen actief houden en voor u beschikbaar stellen om te verzilveren voor een periode van dertig (30) dagen na de deactivering of beëindiging.

 

20. SSI-medewerkers.

A.     Beperking. Medewerkers van SSI en hun directe familieleden (zoals hierin gedefinieerd) komen niet in aanmerking voor het ontvangen van eventuele betalingen, prijzen of incentives voor het gebruik van, deelname aan of de toegang tot de Services. Voor de toepassing van dit Artikel 20, omvat de term “Directe Familieleden” zowel ouders, echtgenoten, kinderen als belangrijke anderen (d.w.z. vriendinnen/vriendjes, huisgenoten en echtelijke equivalenten).

B.    Procedures. Medewerkers van SSI mogen alleen gebruik maken van, toegang verkrijgen tot of deelnemen aan de Services nadat zij schriftelijke toestemming hebben verkregen van hun respectievelijke manager en alleen met als enige doel het verbeteren van SSI’s producten en/of diensten. Medewerkers van SSI moeten altijd eerlijk zijn en correcte informatie verstrekken met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot of het deelnemen aan de Services. Indien er gewijzigde, valse of onware informatie of gegevens moeten worden gebruikt, moet voorafgaande toestemming en goedkeuring worden ontvangen van SSI’s chief executive officer.

C.   Ongepast Gedrag. Tenzij toegestaan krachtens deze Voorwaarden of anders schriftelijk goedgekeurd door de chief executive officer van SSI, de schending van de bepalingen van dit Artikel 20 door een medewerker van SSI en/of zijn/haar Directe Familieleden is een schending van SSI’s gedragsnormen en een dergelijke schending kan ertoe leiden dat de medewerker onderworpen wordt aan disciplinaire maatregelen, waaronder, zonder beperking, beëindiging van het dienstverband.

 

21. Kennisgevingen.

A. Kennisgeving van u aan SSI. Tenzij anders dan hierin vermeldt, of zoals vereist krachtens de Toepasselijke Wetgeving, moeten alle kennisgevingen die aan SSI gezonden of geleverd worden: (i) correct geadresseerd zijn aan het toepasselijke bedrijfsadres, en zal voldoende geleverd worden indien het geleverd wordt: (a) door Federal Express, Express Mail of andere nationaal of internationaal erkende 'volgende dag'-koeriersdienst (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één (1) werkdag na de verzending); of (b) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) werkdagen na de verzending per post); of (ii) per e-mail verstuurd aan het juiste ledenserviceteam voor het juiste Panel.

B. Kennisgeving van SSI aan u. Tenzij anders door de Toepasselijke Wetgeving vereist, stemt u ermee in dat SSI u kennisgevingen kan leveren: (i) via het e-mailadres dat u aan SSI verstrekt heeft (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één dag na de verzending van de e-mail, vooropgesteld dat SSI geen foutmelding ontvangen heeft waarin staat dat de levering van de e-mail was vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig was of dat de e-mail op enige andere manier niet geleverd kon worden); (ii) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald geadresseerd aan het adres dat u aan SSI verstrekt heeft (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) werkdagen na de verzending per post); of (iii) door het plaatsen van de kennisgevingen op de toepasselijke Website(s). U stemt ermee in dat u de toepasselijke website(s) regelmatig controleert op kennisgevingen en dat u uw persoonlijke informatie actueel houdt.

C.Juridische Kennisgeving. Alle vragen met betrekking tot deze Voorwaarden en alle juridische kennisgevingen moeten krachtens Artikel 21.A. van deze Voorwaarden verzonden worden aan:

Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484, USA.
Attn: Legal Department

of via e-mail aan: privacy@surveysampling.com

 

22. Deelbaarheid.

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig gehouden of verklaard zal worden, om welke reden dan ook, dan zal dergelijke voorwaarde of bepaling als nietig geacht worden en zal het de toepassing en/of interpretatie van deze Voorwaarden onverlet laten. De overige voorwaarden of de bepalingen van deze Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven, alsof de ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde of bepaling geen onderdeel van deze voorwaarden zou uitmaken.

 

23. Geldende wetten, jurisdictie en rechtsgebied

Deze Voorwaarden en uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services vallen onder en zullen afgehandeld worden in overeenkomst met de wetten van de staat Connecticut, VS, zonder inachtneming van een deel van een keuze voor wetsprincipes (of die nu zijn van Connecticut of van een andere jurisdictie) die zouden kunnen leiden tot toepassing van de wet van een andere jurisdictie. Alle claims of geschillen in verband met deze Voorwaarden, en/of uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services zullen onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van de staat of de Federale rechtbanken gelegen te Fairfield County, Connecticut, VS.

 

24. Diverse Voorwaarden.

De titels in deze Voorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen gevolgen voor de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Als SSI niets doet tegen een eventuele schending van de Voorwaarden door u, betekent dat niet dat u zult worden ontslaan van een dergelijke schending en het zal SSI er niet van ontslaan om een volgende schending van deze Voorwaarden aan te vechten. Deze Voorwaarden, alle regels, voorwaarden of beleidslijnen waarnaar wordt verwezen en eventuele panelspecifieke vereisten, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en SSI met betrekking tot het onderwerp ervan.

 

Het laatst bijgewerkt: 15 augustus 2013